Loading...

Watch Live Sports Streams From Around The World

Loading...

TVP Historia Live Stream | TVP Historia Poland Online

Watch Live TVP Historia Poland tv LogoWatch TVP Historia Live Streaming, TVP Historia Live, TVP Historia Online, TVP Historia Polska Channel Live Feeds Broadcast on internet in High Quality.TVP Historia history channel available on cable. TVP Historia is a public, history channel available on cable, satellite and DSL.TVP Historia – kanai o tematyce historycznej TVP, który rozpocz?? nadawanie 3 maja 2007 roku. Oparty jest przede wszystkim na produkcji w?asnych programów oraz zasobach archiwalnych TVP. Nie brakuje w nim tak?e produkcji zagranicznych. TVP Historia aktywnie wspó?pracuje z wieloma instytucjami. Wiele programów i filmów nadawanych przez stacj? mo?na w pó?niejszym terminie obejrze? na stronie internetowej.Przes?aniem TVP Historia jest Odkry? i zrozumie?. Stacja nie emituje reklam wy??cznie w Wigili?.2 sierpnia 2006 zosta? z?o?ony wniosek o przyznanie koncesji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.Z pocz?tku kana? nadawa? program w godz. 15.00-23.00. Od 25 czerwca 2007 program nadawany jest od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10.00-0.00, natomiast w weekendy w godz. 8.00-0.00, zmniejszona zosta?a tak?e ilo?? powtórek programów.Od wrze?nia 2008 stacja rozpocz??a nadawanie, niektórych zagranicznych produkcji z napisami w j?zyku polskim.W styczniu 2011 roku zarz?d TVP rozpocz?? procedur? przekszta?cenia kana?u w TVP Dokument, co wymaga zmiany koncesji przez KRRiT. Rada Nadzorcza TVP wyrazi?a zgod? na podj?cie tej procedury i wnioskowanie do KRRiT. Proces mia? na celu zmian? oferty stacji na ogólnodokumentaln?, powodem s? niskie wyniki ogl?dalno?ci TVP Historia[2]. Proces nie zosta? zako?czony, a TVP Dokument ma zosta? uruchomiony jako osobny kana?.

Wait For Ads To Close
TV Channel not playing? Click Here to Report it to get it fixed
Please wait 15 to 30 seconds in order for the stream to load!
If Stream Offline Please Check Back in Few Minutes

Loading...
Some Streams might start at the Game Time or later. To keep us alive, please click or close our Ads. Thank you!
If you get the error message: "ERROR: reload page and try again". You have to disable IPv6 - Click here or here to see how it works
Note For Visitors :⇒ We apologize for the pop ups that you are experiencing when you click on the videos. We do not own the said pop ups. The pop ads are embedded in the videos and we do not have the power nor the right to remove it. We hope that you understand our situation since we do not own the said videos. We merely compile them for you to enjoy. If you strongly wanted to remove the ads then we advice that you apply for a premium membership on the video of your choice. - The NWTL Team